Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Een religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland, van nul tot nu.

Een religiegeschiedenis van één specifieke regio in Nederland is niet eerder geschreven. Religie staat nooit op zichzelf. In haar weerspiegelt zich de cultuur, ze beweegt mee met en in de tijd. Bij de spanningen tussen religies en anti-religieuze sentimenten die in onze tijd weer hevig oplaaien valt er veel leren van het verleden. Ook van het verleden van een kleiner gebied. Er zijn voldoende bronnen om de geschiedenis van de religie in Noord-Kennemerland (de streek tussen Velsen en Hargen met daarin als belangrijkste plaatsen Heiloo, Egmond en Alkmaar) te beschrijven. Let wel: het gaat om religiegeschiedenis en niet om kerkgeschiedenis. De geleefde praktijk is richtinggevend, niet de leer. Religie is vooral iets wat mensen doen. Alle religies, ook de vóór-christelijke en niet-christelijke (jodendom, islam etc.) komen in de religiegeschiedenis aan bod. Natuurgeloof, meergodengeloof en monotheïsme zijn van alle tijden en alle religies. Dat geldt ook voor bekering, vervolging, hervorming, emancipatie, orthodoxie en vrijzinnigheid. In de religiegeschiedenis gaat de aandacht ook uit naar de sociale zorg en de kunsten.

Naast een toegankelijk en aantrekkelijk boek komen er lezingen, voordrachten, rondleidingen, een onderwijsproject en exposities. Doel van dit unieke, geseculariseerde en ontzuilde project is te laten zien welke rol religie speelt tussen mensen: het brengt hen samen en drijft hen uiteen. In de gekozen opzet komen ook nieuwe samenhangen aan het licht. De voorgenomen religiegeschiedenis nodigt uit tot bezinning, relativering, verdraagzaamheid en dialoog.

Jurjen Vis heeft de omvang van zijn werk begroot op anderhalf jaar full-time. Hij begint zijn werkzaamheden in 2018. Medio 2022 wort de publicatie gepresenteerd.

Open/download de folder (pdf bestand)

 


Egmondse Studiën (1988-2008)

In 1985 studeerde Jurjen Vis af in de Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Een bewerking van zijn scriptie over de levensbeschrijving van Sint Adalbert werd uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap en de monniken van de abdij van Egmond. In april 1988 werd De Vita Sancti Adalberti Confessoris (Het Leven van de Heilige Belijder Adalbert) op een historisch symposium in die abdij aangeboden. De lezingen van die dag werden met nieuwe bijdragen aangevuld en in 1990 aangeboden als deel I van de Egmondse Studiën. Ook bij die aanbieding werden lezingen gehouden die na afloop opnieuw werden gebundeld en vermeerderd met nieuwe bijdragen. De redactie - na deel I alleen Jurjen Vis - heeft op deze wijze vijf bundels het licht doen zien die alle lovend zijn ontvangen in pers en vaktijdschriften. Waarom zoveel aandacht voor de abdij van Egmond? Naast Utrecht was Egmond in de vroege middeleeuwen in de Noordelijke Nederlanden de enige plaats waar werd geschreven. Voor de graven van Holland was Egmond het familieklooster waar zij hun doden begroeven en hun archieven bewaarden. De onderwerpen die in de reeks aan de orde komen: de oudste Hollandse geschiedschrijving, heiligenlevens, paleografie, oorkondenleer en kunst- en bouwgeschiedenis (10de eeuw-16de eeuw). De Egmondse Studiën werden mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Abdij van Egmond en Uitgeverij Verloren (Hilversum).

 

Portfolio
Het klooster Egmond: hortus conclusus (2008)
De Abdij van Egmond (2002)
In het spoor van Egbert (1997)
Egmond tussen Kerk en wereld (1993)
Heiligenlevens, Annalen en kronieken (1990)


Jacques Beers Stichting (2005)

Tijdens zijn werk aan de biografie van Leo Smit leerde Jurjen Vis de muziek van Smits vriend en collega Jacques Beers (1902-1947) kennen. Wat een kwaliteit! Met de fluitiste Eleonore Pameijer richtte hij in 2005 de Jacques Beerstichting op. De twee toen geformuleerde doelstellingen werden in 2008 gerealiseerd: een dubbel-cd met liederen en kamermuziek van Jacques Beers en daarbij zijn biografie. De royale subsidie van het Thuiskopiefonds en de uitgave in het fonds van ATTACA hebben een en ander mogelijk gemaakt. In juni 2011 hebben Irene Maessen (sopraan), Eleonore Pameijer (fluit), Marcel Worms (piano) en Jurjen Vis (verteller en piano) met steun van onder meer de Jacques Beers Stichting een recital gegeven in de Deutsche Kirche te Parijs, de kerk waar Beers tussen 1928 en 1940 organist is geweest.

 

Portfolio
Jacques Beers (1902-1947): Musicien d'a... (2008)
Festival Jehan Alain (2011)